ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล*

อีเมล์ของคุณ*

หัวข้อ*

ข้อความของคุณ

เบอร์โทร*

แนบไฟล์ jpg. word. pdf

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4328-3546-7
โทรสาร 0-4328-3399
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
E-mail: jgmcukk@gmail.com
1) พระมหาพิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ 092-552-6426
2) อาจารย์ธีร์ดนัย กัปโก         094-709-5636